Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een bij wet geregelde vertegenwoordiging van ouders en personeel. De MR adviseert de directie en is betrokken bij het vaststellen van het beleid voor onze school. Bovendien neemt de raad deel aan de besluitvorming. De leden van de oudergeleding worden voor twee jaar gekozen. Daarna kunnen zij zich herkiesbaar stellen.

Jaarlijks houdt de MR zich bezig met de schoolbegroting. Dit overzicht van de geldstromen door de school wordt opgesteld door de directie, ter beoordeling aangeboden aan het team en daarna aangeboden aan de MR. In deze raad wordt vervolgens besloten of de ingediende plannen doorgang kunnen vinden of niet. In regelgeving is vastgesteld over welke onderwerpen de MR een uitspraak mag doen. Over sommige zaken moet de MR om advies gevraagd worden. Sommige zaken mogen alleen maar door gaan, als de MR ermee instemt.

Notulen MR vergadering