Ouderbetrokkenheid

Actieve ouderbetrokkenheid

Actieve betrokkenheid van de ouders bij de ontwikkelingen op onze school vinden we van groot belang. We zien ouders als eerst verantwoordelijken voor de opvoeding en vorming van hun kind; het onderwijs is een verlengde hiervan. Een goed professioneel contact tussen ouders en school is ook essentieel voor goed onderwijs. Ouders weten door dit contact waar de leerkrachten en de kinderen op school mee bezig zijn.

Voor de school is het belangrijk dat ouders te allen tijde bereikbaar zijn overdag. Er kan met kinderen altijd iets gebeuren, waardoor het van belang is dat ouders gebeld kunnen worden. Te denken valt aan zieke kinderen, kinderen die een ongelukje krijgen en in het ergste geval, kinderen die weglopen.  Als de administratieve gegevens van het gezin veranderen moet dit tijdig doorgegeven worden aan de school, dit kunt u via de directie doorgeven.

Veelgestelde vragen over ouderbetrokkenheid

Informatievoorziening aan ouders

Aan het begin van het schooljaar organiseren we een inloopmoment in de klas en ontvangt u een mail met daarin praktische informatie over de school en de groep. Na 4 weken onderwijs staan de eerste oudergesprekken gepland, deze zijn gericht op het welbevinden van uw kind.

Daarnaast bestaat uiteraard altijd de mogelijkheid om een afspraak te maken voor een persoonlijke kennismaking met de groepsleerkracht van uw zoon of dochter. Regelmatig wordt er leerlingenwerk meegegeven dat op school is gemaakt. Iedere maand krijgt u via Parro onze nieuwsbrief, hierin houden we u op de hoogte van alle gebeurtenissen in de school.

Afspraken met betrekking tot gescheiden ouders: De opstelling van de school is neutraal. Beide ouders hebben recht op dezelfde informatie. Het contact tussen ouder en school loopt via de ouder bij wie het kind in huis woont. De school gaat ervan uit dat alle relevante informatie door de betreffende ouder aan de ander wordt doorgegeven.

Kijkuurtjes

Een aantal keer per jaar worden de ouders / verzorgers in de gelegenheid gesteld aanwezig te zijn tijdens het lesgeven in de klas van hun kind(eren). Op deze manier kunt u sfeer proeven en krijgt u een idee hoe het er in de klas aan toegaat. Er kunnen maximaal 5 ouders tegelijk aanwezig zijn. U kunt zich voor zo’n kijkuurtje inschrijven bij de leerkracht. De data ervan staan in de activiteitenkalender. Het is niet de bedoeling dat u tijdens een kijkuurtje kleinere zusjes / broertjes meebrengt.

Activiteiten met behulp van ouders

Een actieve betrokkenheid van ouders bij de school vinden we van groot belang Er zijn naast de Medezeggenschapsraad een groot aantal mogelijkheden om als ouder ook actief op school hulp te verlenen zoals:

  • Assisteren bij festiviteiten (carnaval, sportdag, schoolreis, schoolkamp etc)
  • Het opknappen van klusjes ( lokaal extra schoonmaken e.d.)
  • Hulp bij knutselactiviteiten
  • Luizencontole
  • Vervoer en/of begeleiding bij excursies
  • Versieren van de school

Onze school heeft geen aparte oudervereniging maar wij willen graag dat alle ouders in de gelegenheid zijn om te helpen bij activiteiten. Alle ouders krijgen aan het begin van het schooljaar een voucher. Daarop kan iedereen aangeven bij welke activiteiten men kan of wil assisteren. De werkgroep van een activiteit zal dan steeds ouders benaderen om te ondersteunen tijdens activiteiten. Daarbij kunt u denken aan activiteiten rond het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, Carnaval en de Koningsspelen.